Navigatie

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is het vastleggen van de maatregelen die zeker stellen dat binnen de praktijk voor Fysiotherapie van der A zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens.

1. Dossiervorming

 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verzameld en verwerkt, uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens patiëntcontacten, uit ontvangen dossiers of brieven van andere behandelaars of anderszins.

2. Doeleinden voor gebruik van opgeslagen gegevens

 • In het kader van de te verlenen zorg (zoals behandeling, consult, doorverwijzing, overdracht).
 • Bewaking van de eigen kwaliteit (bijvoorbeeld accreditering).
 • Informatieverzoeken, mits met schriftelijke toestemming van de patiënt, zoals verzoeken van CIZ, ARBO dienst, advocaten en dergelijke.

3. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens en erfelijke gegevens

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.
 • Verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg aan de patiënt.
 • Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.
 • Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

4. Organisatie van de informatiebeveiliging

De praktijk voor Fysiotherapie van der A heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
 • Medische gegevens worden minstens vijftien jaar – conform de wettelijke termijn – bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden. Hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. De beveiliging door onze hostingpartij moet voldoen aan strenge beveiligingsvoorwaarden.
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk of bij het kennismakingsgesprek met de fysiotherapeut.

5. Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt, behoudens persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener/fysiotherapeut.
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens. De praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke
 • levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is. • Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Download de privacyreglement